Кросворди

Кросворд як засіб підвищення пізнавальної активності учнів

Незвичні форми проведення уроку або окре­мих його елементів завжди викликають в учнів підвищений інтерес. До таких форм належить розв'язування кросвордів.
Кросворди здавна користуються великою по­пулярністю в людей різного віку і різного типу занять. Кросворди розвивають інтерес до певних сфер діяльності, об'єктів, явищ та подій у природі й суспільстві, тим самим стимулюють інтелекту­альний розвиток, розвивають ерудицію. Природно, що інтерес до кросвордів сформований у більшості дітей шкільного віку. Це, у свою чергу, сприяє застосуванню кросвордів у навчальному процесі загальноосвітньої школи для вивчення багатьох навчальних предметів.  Практика свідчить, що кросворди й інші завдання такого типу викликають в учнів підвищений інтерес. Тим паче, якщо для кросвордів дібрані запитання, що містять елементи несподіванки чи елементи гумору, учні із задоволенням їх розв'язують. Тому, кросворди можуть стати додатковим стимулом для підвищення інтересу до предмета, кмітливості, ерудиції, засобом для повторення вивченого матеріалу, навіть засобом для перевірки знань.
Тематичні кросворди, ребуси мають на меті перевірити, як учні знають основні поняття, озна­чення певних фізичних величин та явищ. Доцільно кросворди використовувати на уроках системати­зації та узагальнення знань.


7 клас

Немає коментарів: